Avtal

Feber Premium


1. Allmänt
För att en användare (”Kunden”) ska kunna få tillgång till Feber Premium krävs att Kunden skapar ett användarkonto, accepterar de villkor som anges nedan samt, efter att betaluppgifter har registrerats, slutför beställningen av Tjänsten.
Villkoren utgör det avtal som gäller mellan Netsu AB (org.nr. 556692-8049, "Feber") och Kunden för användning av Tjänsten (”Avtalet”).

2. Tekniska förutsättningar för att använda Tjänsten
För att kunna använda Tjänsten krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Feber ansvarar inte för brist i tillhandahållande av Tjänsten som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Kunden kan ta del av Tjänstens innehåll på olika mottagarenheter som har Windows, macOS, iOS eller Android. Netsu förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan.

3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation
Betalning av abonnemangsavgiften för den initiala och, i förekommande fall, för varje ny Abonnemangsperiod sker i förskott genom att avgiften dras från det betalkort som Kunden har angivit. Tillämplig abonnemangsavgift framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på Feber.se. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Utöver betalning av abonnemangsavgiften tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör för datatrafik, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för detta Avtal.
Betalning av abonnemangsavgiften sker via de betalningsförmedlare som Feber anlitar från tid till annan. Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av dessa betalkort. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av Feber.
Kunden ansvarar för att kontot som är kopplat till det betalkort som enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Om Kunden inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Netsu rätt att avbryta eller begränsa tillgången till Tjänsten.
Den köpta prenumerationen består uteslutande av digitalt innehåll som inte levereras i fysiskt format. Du frånsäger dig därmed din ångerrätt om 14 dagar vid köp av Tjänsten.

4. Automatisk förnyelse av abonnemang
Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med 1 vecka alternativt 1 månad förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget före utgången av innevarande Abonnemangsperiod. Detta innebär att Feber kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 3 till dess abonnemanget upphört.

5. Febers ansvar för fel i Tjänsten
Tjänstens karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av Tjänsten. Feber ansvarar inte för att Kunden inte kan ta del av Tjänsten på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Kunden är även medveten om och godkänner att Tjänsten kan vara otillgänglig under avbrott för underhåll av Tjänsten.

6. Ändring av Avtalet, Tjänsten och innehåll samt överlåtelse av Avtalet
Feber förbehåller sig rätten att när som helst ändra Avtalet, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Meddelande om ändring i Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer att lämnas via Feber.se. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att säga upp Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden äger vid uppsägning av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd abonnemangsavgift som motsvarar berörd del av Tjänsten för återstående del av Abonnemangsperioden efter datumet för uppsägningens verkan.

7. Samtycke om lagring av personuppgifter
Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, får lagras och användas av Feber. Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar genom att använda Feber. Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta Feber via premium@feber.se.

Tack för att du läste ända hit!